Kerron mitä opintoja olen juuri aloittanut ja mitä odotuksia ja tavoitteita minulla tälle 
opintojaksolle on. Opiskelen tässä YTOT -jaksossa yhteiskuntataitoja, tieto- ja viestintätekniikkaa sekä sen hyödyntämistä, verkkolukutaitoa ja tietoturvaa, työkyvyn ylläpitämistä, liikuntaa, terveystietoa, äidinkieltä (suomi), matematiikkaa, ammattimatiikan tukea, taide ja minä sekä työelämän taitoja.

Verkkolukutaito

ukko.jpg

Uusien lukutaitojen alle voidaan listata esimerkiksi tietokonelukutaito, digitaalinen lukutaito, brändilukutaito, pelilukutaito, visuaalinen lukutaito, kriittinen lukutaito, informaatiolukutaito, medialukutaito, yhteistoiminnallinen lukutaito ja verkkolukutaito. Verkkolukutaito on oleellinen kansalaistaito internetin yleisen käyttötarpeen lisäytyessä samoin kuin verkkolehtiäkin luettaessa. Hankalan mukaan (1999) Internet-tekstejä luettaessa tarvitaan laaja-alaista verkkolukutaitoa. Tietokoneen käytön hallitseminen on olennainen osa sitä.

TAVOITE_KUVA.jpg

Suomalaisilla lapsilla pitäisi olla hyvät valmiudet verkkolukutaitoon, koska he ovat maailman parhaita lukijoita ja heillä on hyvät Internetin käyttömahdollisuudet. Suomessa ollaan sen käytössä maailman johtavien maiden joukossa. Oleellista on, että lukeminen on tavoitteellista ja suunnitelmallista niin, että valitaan tilanteeseen sopiva menettelytapa ja arvioidaan saavutettua tulosta. Lukemisen on oltava myös nopeampaa ja silmäilevää valtavan aineiston vuoksi. (Hankala, 1999.). 

Verkkolukutaidon tyypillisiä elementtejä ovat mm.:

 • lukijan omat valinnat, reitit ja päämäärät
 • silmäilevä lukeminen, navigointi, risteily ja valikointi
 • suunnitelmallisuuden, itsekontrollin ja päämäärätietoisuuden tarve
 • informaation ja tiedon uudisrakentaminen
 • tiedon luotettavuuden arviointi sekä arvon määrittely
 • lumetotuudellisuuden ja todellisuuden arviointi
 • kokonaiskuvan pirstaleisuus ja kaoottisuus
 • kirjoittajan, tekstien ja lukijan vuorovaikutteisuus

Verkkolukutaito.jpg

https://finto.fi/tt/fi/page/t110

Omia oppimistaitojaan myös liittyen verkossa opiskeluun kannattaa harjoitella ja voi kehittää! Tässäkin harjoitus tekee mestarin. Tärkeitä taitoja verkossa opiskeltaessa ovat verkkolukutaito ja verkkokirjoittamistaito. Onnistuneiden verkkokokemusten jälkeen itseluottamus kasvaa. Myös vuorovaikutus on tärkeää ja tukee oppimista. Kokemuksen ja vuorovaikutuksen kautta voi testata omia ajatuksiaan ja ideoitaan. Näin myös oma maailma ja ajattelu avartuvat. 

Tietoturva

tietoturva.jpg

Tietoturvalla pyritään suojaamaan yritykselle tärkeät tiedot ulkopuolisilta. Kysymys on siis toimenpiteistä jotka takaavat yhtiön tietojen koskemattomuuden.

Tietoturvalle on asetettu tiettyjä tavoitteita:

 • yksilön tai organisaation annettujen tietojen luottamuksellisuus
 • eheys
 • kiistämättömyys
 • pääsynvalvonta
 • saatavuus
 • tarkastettavuus.

Jotta tiedot ovat luottamuksellisia, niiden on oltava vain niihin oikeutettujen käytössä. Tiedoilla ja dokumenteilla on turvaluokitus, joka määrittelee sen, kenellä on oikeus tietojen käyttöön, sekä säilytykseen ja tuhoamiseen.

Eheys, alkuperäisen termin mukaan integrity eli oikeellisuus, tarkoittaa tiedon muuttumattomuutta tiedon luomisen, käsittelyn ja siirron aikana. Kiistämättömyydellä valvotaan tiedon siirtoon tai käsittelyyn osallistuneiden käyttäjien tunnistamista. Tällä varmistetaan ettei kukaan voi käsitellä tietoja huomaamatta. Pääsynvalvonta tarkoittaa, että käyttäjien tietoon käsiksi pääsyä valvotaan ja rajoitetaan. Saatavuudella tarkoitetaan tiedon helppoa ja viiveetöntä käyttöä niille, joilla on siihen oikeus. Tarkastettavuus tarkoittaa, että tietojenkäsittelyn tuloksena saatu tieto on kyettävä tarkastamaan ja sen oikeellisuus kyettävä osoittamaan.

ukkeli.jpg

Tietoturva Internetissä

Tietoturva on noussut keskeiseksi kysymykseksi Internetissä. Verkkoympäristössä on mahdollista mm. muunnella WWW-sivustojen tietoja luvatta, ohjata internet-hakuja vääriin osoitteisiin, lähettää sähköpostia tekaistuilla nimillä ja kaivaa esiin toisten käyttäjien käyttäjätunnuksia, salasanoja sekä luottokorttien numeroita. Huonosti toteutetusta tietoturvasta mahdollisia seurauksia ovat mm. virusten tai ulkopuolisten henkilöiden tunkeutumiset tietojärjestelmiin ja niiden sisältämien tietojen väärinkäytökset tai ilkivaltaiset tuhoamiset.

Diagrammi.jpg

Kalenteritoiminnot

Kirjoitin uuden postauksen kalenteritoiminnoista. Kerroin mitä opin niistä, missä voin käyttää ja hyödyntää. 

Otin käyttöön kännykkäni kalenteritoiminnot ja lisäsin kalenteriin merkinnän joululoman alkamisesta (21.12.2018) sitten asetin kalenteriin sovitun AC-etäopetuskerran (21.8.2018). Laitoin muistutuksen 15 minuuttia ennen kun lähetin AC-etäopetuskerrasta tietoa ja kutsuin opettajani osoitteella katja.karkkainen@osao.fi.

Opin, miten kalenteriin voi merkitä tapaamisen tai tapahtuman, kuinka siihen voi kutsua muita ja miten merkintään voi lisätä muistutuksen. Voin hyödyntää toimintoa tulevaisuudessa virallisia tapaamisia sopiessani.

Doodle-sovellus

Rekisteröin Doodle.com:in käyttäjäksi sähköpostisi avulla ja suunnittelin kyselyn kavereilleni kivan tapahtuman viettämisestä. Doodle-sovelluksen avulla opin kysellä sopivasta ajankohdista, tapaamisesta, harjoituksesta. Voin hyödyntää Doodlea tulevaisuudessa niin virallisia, kuin arkipäiväisiäkin tapaamisia sopiessani.

 


DOODLE.jpg